Wspólnota Blisko Boga to Kościół dla ludzi szanujących rozdział Kościoła od państwa, szanujących wolność religijną każdego człowieka, a równocześnie Kościół dla ludzi poszukujących bliskiej relacji z Bogiem objawionym w Biblii, relacji bez kompromisów ze światem. Żyjemy tak, by być blisko Boga, i by innych do bliskości z Bogiem przyprowadzać.

Zasady wiary:

Uznając Pismo Święte za jedyny autorytet w sprawach wiary, zgodnie z jego nauką wierzymy:
 • w Jedynego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, istniejącego odwiecznie w trzech osobach, które objawione nam zostały jako Ojciec, Syn i Duch Święty,
 • w grzeszność człowieka, który z tego powodu potrzebuje ratunku (zbawienia) i otrzymuje go dzięki Bożej łasce,
 • w zbawienie człowieka jedynie dzięki zastępczej ofierze Syna Bożego, Jezusa Chrystusa na krzyżu, zbawienie jest darem Boga i wyrazem Jego łaski,
 • uświęcające działanie Ducha Świętego oraz zgodne z Jego wolą obdarowanie wierzących szczególnymi darami łaski,
 • powtórne przyjście Chrystusa w chwale zwycięstwa po Jego Kościół.
 • Zatem symbol apostolski przyjmujemy w całości jako nasze wyznanie wiary.
Opierając się na nauce Pisma Świętego przyjmujemy, że:
 • Zbawienie jest jedynie przez wiarę, a nie z dobrych uczynków, czy też przynależności kościelnej lub wyznaniowej.
 • Wiara polegająca na odwróceniu się od grzechu, zaufaniu i oddaniu swojego życia Zbawicielowi owocuje zbawieniem, które jest z łaski Boga, a nie dzięki zasługom człowieka. Dlatego jest ono dostępne dla każdego, kto go pragnie. (Rz.3,21-26; 5,1-2; Ef. 2,8)
 • Kościół to ludzie zbawieni przez Chrystusa, połączeni w jedno ciało duchowe poprzez Ducha Świętego. Dlatego nie uznajemy siebie za jedyny prawdziwy Kościół, ani nie mamy takich aspiracji. Wierzymy, że Chrystus tworzy swój Kościół ze wszystkich szczerze w Niego wierzących, niezależnie od ich przynależności wyznaniowej – w tym wymiarze Kościół jest powszechny. (1 Kor. 10,16-17; 12,13; Ef. 1,20-23; 4,4-6; 5,27; Kol. 1,18.24)
 • Lokalna grupa wierzących tworzy zbór (społeczność, wspólnotę) – w tym wymiarze Kościół jest lokalny. Wierzymy, że w pojedynczym zborze przejawia się pełnia życia Kościoła powszechnego. Zbory tworzą szersze wspólnoty na zasadzie wzajemnego powołania, uznania, poszanowania, równości, wiary i współpracy. (Rz.16,4-5; Kol. 4,15) Usługujących (starszych, diakonów, pastorów, duchownych itp.) rozpoznaje i powołuje lokalna wspólnota, a nie jakakolwiek władza zwierzchnia. Powołanie jest oparte na obdarowaniu przez Ducha Świętego. Usługujący nie mają władzy nad wiernymi, ale obdarzeni przez nich zaufaniem i autorytetem, sprawują w zborze posługę duszpasterską, głoszą Słowo Boże itd. (Dz. 6,3-6; 20,28)
 • Chrzest jest następstwem wiary człowieka, a nie jej zalążkiem; jest świadomym aktem potwierdzającym więź z Chrystusem. Dlatego chrztu, przez zanurzenie w wodzie, udzielamy wyłącznie ludziom, którzy świadomie oddali swoje życie Bogu i zdecydowali się być uczniami Chrystusa. (Mk. 16,15-16; Dz. 2,38.41; 8,12; 18,8)
 • Jako społeczność baptystyczna (formalnie Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie) jesteśmy doktrynalnie i organizacyjnie częścią Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.